Dziś jest r. Imieniny obchodzą

Promocja. Ekokogeneracja to przyszłość

GÓRA / LIPIEC 2014

Rozmowa z prezesem Spółki Akcyjnej "Ekokogeneracja" - Wojciechem Rychlickim o przyszości energetyki i planowanej inwestycji na ziemi górowskiej.

A ekokogeneracja

Urszula Chudak.:  W dobrym tonie jest obecnie bycie "eko". To słuszny, godny naśladowania styl. Mamy eko kosmetyki, energooszczędne urządzenia, ekologiczną żywność. Takie zachowania wymuszają unijne przepisy i zdrowy rozsądek. To dlatego również na całym świecie, poszukiwane są ekologiczne metody produkcji ciepła i energii elektrycznej. Mam tu na myśli kogenerację. Proszę, niech Pan Prezes wyjaśni, na czym ona polega.

A rychlinski wojciech

Prezes Wojciech Rychlicki: Przede wszystkim, dziękuje Pani za zaproszenie i możliwość zaprezentowania naszej Spółki.
Kogeneracja jest  wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym, tzw. skojarzeniu i właśnie w takim systemie może pracować nasza linia technologiczna. W Unii Europejskiej kogeneracja jest promowana w szczególny sposób, nie tylko z uwagi na jej efektywność energetyczną, lecz również związane z nią korzyści pod względem ekologicznym, w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni. Nasza technologia daje oczywiście możliwość produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, czyli w kogeneracji, niemniej, jej efekt ekologiczny wynika jeszcze z dodatkowych, innych aspektów. Nadmienię tylko, na wstępie naszej rozmowy, że najistotniejszymi aspektami ekologicznymi są: ograniczenie ilości składowanej frakcji palnej odpadów powstającej w procesach segregowania odpadów komunalnych, poprzez jej  wykorzystanie energetyczne. Powoduje to ograniczenie zużycia paliw kopalnych oraz istotne zmniejszenie emisji pyłów, tlenków azotu oraz dwutlenku siarki powstających ze spalania paliw kopalnych.

U. Ch.: Stoi Pan na czele giełdowej spółki "Ekokogeneracja". Tej samej, która chce w Górze wybudować kotłownię, w której spalane byłyby wyselekcjonowane odpady komunalne. Wokół takich obiektów nagromadziło się, podejrzewam że z niewiedzy, wiele mitów i kontrowersji. Spróbuje Pan Prezes je obalić?

Prezes Rychlicki: Ma Pani absolutną rację, że wokół tego typu obiektów, nagromadziło się wiele mitów. Spróbuję przynajmniej obalić cztery z nich.
Po pierwsze, w kotłowni w Górze będzie zainstalowana nasza linia technologiczna do produkcji ciepła wykorzystująca proces zgazowania paliwa, a nie jego spalania. Jest to bardzo duża różnica. Myślę, że procesu spalania nie trzeba tu opisywać, każdy z nas zna z autopsji jak on przebiega.Zgazowanie natomiast polega na rozkładzie w wysokiej temperaturze, do 900 °C, w atmosferze o niskiej zawartości tlenu,paliwa podanego do urządzenia do zgazowania na lotne gazy palne, głównie z grupy tzw. węglowodorów prostych, jak etan, metan butan, i ich pochodne. W zależności od rodzaju paliwa od 80% do 95% suchej masy paliwa zostaje przeprowadzone w stan gazowy.Dopiero te gazy palne, po podaniu odpowiedniej ilości tlenu, są spalane w komorze spalania urządzenia do zgazowania. Temperatury  w komorze spalania dochodzą do 1200°C. Spaliny z procesu spalania gazów wykazują podobną charakterystykę jak spaliny pochodzące ze spalania gazu ziemnego.Gazy spalinowe przechodzą przez kocioł parowy, gdzie wytwarzana jest para. Para kierowana jest do turbiny parowej produkującej energię elektryczną, a następnie do wymiennika para-woda, gdzie jest wykorzystywana do produkcji energii cieplnej. Podsumowując, nasza instalacja jest instalacją spalającą mieszaninę gazów powstałych z rozkładu termicznego podanego paliwa.

Po drugie, paliwem dla naszej linii technologicznej, w przypadku kotłowni w Górze, nie będzie ani zmieszany odpad komunalny, ani jakaś nieokreślona frakcja odpadu komunalnego, lecz będzie tzw. frakcja palna odpadu komunalnego, powstała po procesie segregacji zmieszanych odpadów komunalnych.A co wchodzi w skład frakcji palnej odpadów ? Po wyselekcjonowaniu z naszych domowych odpadów surowców wtórnych, nadających się do odzysku i dalszego przerobu, całą resztę odpadków wrzucamy w formie zmieszanej do jednego worka na śmieci. Statystycznie około 30% tego co wrzucamy do wspomnianego worka to brudny papier, folie i brudny plastik, nie nadające się do wtórnego wykorzystywania poza możliwością ich energetycznego wykorzystania.Jedyna wartość tego typu odpadu palnego to jego wartość energetyczna. To po prostu zupełnie niezłe paliwo. Obecnie jednak odpady te podlegają prawie wyłącznie składowaniu. Mówię prawie wyłącznie, ponieważ na całkowitą ilość ok.4 milionów ton tego typu odpadu powstającego w skali rocznej w Polsce, tylko ok. 1,3 miliona ton jest spalane jako paliwo alternatywne w cementowniach. 2,7 miliona ton jest składowanych. Rocznie, według danych organizacji zajmujących się odpadami, wg stanu na koniec 2012 r.,  w Polsce na składowiskach zalegało już prawie 14 mln ton tego typu odpadu, który nie jest wykorzystywany energetycznie tylko i wyłącznie z powodu braku w Polsce instalacji, które mogą je wykorzystywać do produkcji energii cieplnej!  A szkoda bo to najtańsze paliwo.Jak wspomniałem, frakcja palna odpadu komunalnego już od wielu lat jest wykorzystywana jako paliwo w cementowniach, gdzie współspalane jest do 50% paliw alternatywnych powstałych z frakcji palnej odpadów.

Po trzecie,emisje produktów spalania gazu palnego powstałego w wyniku zgazowania paliwa alternatywnego do powietrza są dużo niższe niż w przypadku emisji ze spalania węgla w kotle energetycznym. Normy emisyjne dla spalania węgla, pomimo ich stopniowego zaostrzania, są dużo bardziej liberalne niż dla instalacji wykorzystującej energetycznie paliwo alternatywne. W niektórych zakresach nawet kilkadziesiąt razy! A nasza instalacja musi je spełnić i spełnia, ponieważ w przypadku gdyby okres nieprawidłowej pracy naszej instalacji przekroczyłby 4 godziny, wówczas musielibyśmy zgodnie z istniejącymi przepisami naszą instalację wyłączyć, aby nie dokonać przekroczenia norm emisyjnych. Emisje do powietrza muszą byćzgodnie z przepisami i są monitorowane na kominie instalacji i rejestrowane całodobowo i przez cały rok. Krótko mówiąc, emisje do powietrza z wyprodukowania 1 MW energii w naszej instalacji są dużo niższe niż w tradycyjnej kotłowni węglowej.

Po czwarte, popiół powstający w wyniku zgazowania paliwa alternatywnego nie jest odpadem niebezpiecznym. Wielokrotnie badaliśmy skład popiołu ze zgazowania paliw alternatywnych pochodzących z różnych źródeł, tj. z różnych regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów i od różnych producentów paliwa alternatywnego. Popiół nadaje się do wykorzystania na cele budowlane np. jako dodatek do podsypki przy budowie dróg lub dodatek do mas betonowych.

U. Ch.: Chyba z tą świadomością mieszkańców Góry, nie jest aż tak źle. Na poparcie tej tezy, zacytuję jeden z internetowych wpisów na lokalnym portalu: "Ten kto mówi o smrodzie w przypadku takiej kotłowni, nie ma pojęcia o czym mówi". Koniec cytatu. Tak jest w istocie?

Prezes Rychlicki: Zgodzę się z autorem wpisu. Pierwsza obawa w przypadku emisji do powietrza wynika zazwyczaj z własnego doświadczenia obawiających się, którzy zetknęli się z paleniem odpadów palnych w piecach domowych. Skutkiem spalania odpadów palnych w domowym piecu nie przystosowanym do tego rodzaju paliwa jest wydostawanie się z komina wyraźnie wyczuwalnego dymu i dużej ilości pyłów.  Nie chcę już mówić co jeszcze się tam wydobywa, czego nie widać. Instalacje przystosowane do energetycznego wykorzystywania odpadów palnych są wyposażone w profesjonalne systemy oczyszczania spalin, które eliminują przedostawanie się do powierza jakichkolwiek szkodliwych substancji, czego nie mają piece domowe. Ponadto spalanie odpadów w piecach domowych odbywa się w niskich temperaturach, co sprzyja powstawaniu dużej ilości substancji szkodliwych. Instalacje do energetycznego wykorzystywania odpadów palnych pracują w bardzo wysokich temperaturach, które powodują rozkład szkodliwych substancji na pierwiastki proste (węglowodory, wodór, azot, itp.), których spalanie nie jest szkodliwe.

Druga obawa o przykre zapachy związane z paliwem najczęściej wiąże się z faktem, że odpady palne są kojarzone z odpadami komunalnymi, które zawierają duże ilości frakcji biodegradowalnej ulegającej szybkiemu rozkładowi dającemu przykry zapach. Odsegregowana frakcja palna odpadów zawiera śladowe ilości frakcji biodegradowalnej, co powoduje że nie wydziela ona przykrych zapachów kojarzonych ze składowiskami odpadów, gdzie ulegają rozkładowi wspomniane frakcje biodegradowalne.Nasza kotłownia będzie posiadać zamknięty magazyn w którym będzie składowane paliwo alternatywne w ilości zapewniającej ciągłość pracy kotłowni. Paliwo to będzie przygotowywane i dowożone z regionalnej instalacji dokonującej selekcji odpadów i przygotowującej paliwo alternatywne. Składowanie paliwa alternatywnego w zamkniętym magazynie nie będzie miało efektów ubocznych w postaci zapachów rozprzestrzeniających się poza magazynem.

U. Ch.: Dlaczego "Ekokogeneracja" specjalizuje się w inwestycjach na terenie małych i średnich miast? Z czego to wynika?

Prezes Rychlicki: Nasza specjalizacja w inwestycjach na terenie małych i średnich miast jest wyjściem naprzeciw obecnym, a co ważniejsze, przyszłym potrzebom zakładów ciepłowniczych oraz zakładów gospodarujących odpadami będących jednocześnie regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych w małych i średnich miastach. Wynika to z kilku przesłanek.

Pierwsza, to historycznie uwarunkowana struktura sektora ciepłowniczego w Polsce. Sektor ciepłowniczy w naszym kraju jest bardzo rozdrobniony. Każde średnie czy małe miasto, lub nawet dzielnice dużych miast, posiadają własne ciepłownie o niedużych mocach. Nasza instalacja wykorzystująca proces zgazowania paliwa jest instalacją również o małej mocy (jedna linia to ok 1,2 MW mocy cieplnej) więc z powodzeniem może bądź współpracować, bądź częściowo zastąpić, np. w okresie letnim, kotły zainstalowane w miejskiej ciepłowni, wpływając na obniżenie kosztów produkcji ciepła przez zakład ciepłowniczy.

Druga, to zmieniające się przepisy dotyczące, miedzy innymi, zaostrzenia norm emisyjnych dla ciepłowni węglowych w kolejnych latach, a zwłaszcza od roku 2016 r., oraz wzrost opłat za korzystanie ze środowiska, a także kar za niespełnianie tych norm. Te zmiany będą wymagały albo istotnych inwestycji od zakładów ciepłowniczych, w tym również tych niedużych, albo będą skutkować znaczącym wzrostem kosztów produkcji ciepła, a tym samym, cen ciepła dla mieszkańców. Z naszego rozeznania wynika, że większości z zakładów ciepłowniczych w małych i średnich miastach nie będzie stać na kosztowne inwestycje. Już w zeszłym, 2013 r., niektórzy zarządzający zakładami ciepłowniczymi w miastach rzędu 30 tys. mieszkańców przedstawiali nam kalkulacje swoich cen ciepła, które, po wprowadzeniu nowych przepisów od roku 2016 r. mogą wzrosnąć nawet o 50% w stosunku do obecnych cen energii cieplnej.Wykorzystanie ciepła z naszej instalacji przez zakład ciepłowniczy spowoduje, miedzy innymi, obniżenie poziomów emisji, zmniejszenie ilości zużywanego węgla i tym samym kosztów zakupu, generalnie wpłynie korzystnie naograniczenie wzrostu kosztów produkcji ciepła, a tym samym wpłynie pozytywnie na cenotwórczy poziom kosztów produkcji ciepła przez zakład ciepłowniczy.

Trzecia,  to zmieniające się od 2016 r. przepisy dotyczące, miedzy innymi, zakazu składowania wspomnianej wcześniej frakcji palnej powstałej z segregacji odpadów komunalnych. Krótko mówiąc, od 2016 r. lokalny zakład gospodarujący odpadami, będący jednocześnie regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych, stanie przed nierozwiązywalnym problemem co zrobić z frakcją palną odpadu komunalnego. Składować zgodnie z prawem nie będzie można, więc spowoduje to drastyczny wzrost kosztów za przyjmowanie i składowanie odpadów.  Będzie to miało bezpośredni wpływ na wzrost tzw. „opłat śmieciowych” płaconych przez mieszkańców. Niektóre z zakładów komunalnych myślą już o rozwiązaniach, które mogą ten wzrost kosztów ograniczyć poprzez selektywne zbieranie frakcji palnej odpadów i wykorzystywanie ich energetyczne w instalacjach tego typu jak nasza, co przyczyni się do istotnego ograniczenia opłat ponoszonych przez te zakłady komunalne za przekazanie odpadów do segregowania i składowania.
My dajemy kompleksowe rozwiązanie tego problemu.

U. Ch.: Proszę wyjaśnić, dlaczego opłaca się produkować energię z odpadów, właśnie w małych instalacjach? Kto najbardziej skorzysta z Waszych rozwiązań?

Prezes Rychlicki: Odpowiedź jest stosunkowo prosta.Energia z odpadów palnychjest energią ze źródeł odnawialnych. Jak już wspomniałem, we frakcji palnej odpadu komunalnego zawarta jest również frakcja biologiczna(papier, tekstylia, drewno, itp.).  Jej zawartość nie jest stała i zależy od regionu, od pory roku, od źródła pochodzenia, ale może dochodzić nawet do 50%.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami 42% energii wyprodukowanej z paliwa alternatywnego to energia odnawialna. Energia z odpadów z instalacji do produkcji energii o mocy do 20 MW nie wymaga zakupu praw emisyjnych do CO2, co dla niektórych ciepłowni jest bardzo istotne. Nasze instalacje są małej mocy, nie ma więc w kosztach produkcji energii tego istotnego czynnika kosztotwórczego.

Jednym z najistotniejszych aspektów jest to, że energia z odpadów ma stałą i stabilną cenę, ponieważ koszt jej wytworzenia  nie zależy  od zmian, a najczęściej wzrostu, cen tradycyjnych paliw kopalnych. Paliwo alternatywne kosztuje niewiele, w porównaniu z ceną węgla, nie mówiąc o cenie gazu czy oleju opałowego.Energia z odpadów, jak paliwo alternatywneprodukowane z frakcji palnej odpadów komunalnych, umożliwia duże oszczędności w kosztach składowania i utylizacji tych odpadów.Liczę, że najbardziej skorzysta na naszych rozwiązań lokalna społeczność. Miasto, gmina, a w rezultacie, mieszkańcy. Zakład ciepłowniczy poprzez zakup energii cieplnej, a zakład komunalny oszczędzając na segregowaniu i składowaniu odpadów. Jeśli zarówno spółka komunalna jak i ciepłowniczą są własnością miasta, łatwiej jest miastu uzyskać te korzyści.

Przykład - wywiezienie jednej tony zmieszanego odpadu komunalnego do tzw. utylizacji kosztuje, w zależności od regionu, od 200 zł do 400 zł. Każdy z nas „wytwarza”, powiedzmy, dla uproszczenia kalkulacji, ok. 300 kg zmieszanego odpadu komunalnego rocznie. Miasto z 20 tys. mieszkańców to ok. 6.000 ton odpadu komunalnego rocznie. Koszt pozbycia się tej ilości odpadów  to kwota od 1.200.000zł do 2.400.000 zł. Ilość frakcji palnej w zmieszanych odpadach komunalnych to około 30% czyli 1.800 ton rocznie. Jeżeli wykorzystamy energetycznie frakcję palną odpadu komunalnego, to oszczędności w gospodarce odpadami w skali roku wynoszą od 360.000 zł do 720.000 zł. Sądzę, że w skali 20 tys. miasta i małej spółki komunalnej nie jest to mało.

W przypadku ciepłowni efekt ekonomiczny nie jest aż tak spektakularny, niemniej w świetle zmian przepisów i wzrostu opłat za emisje, oraz tendencji wzrostowej cen paliw kopalnych, możliwość zakupu od nas ciepła po stałej cenie, niższej od obecnej ceny ciepła, przez 10 lat też ma wymierny długofalowy dodatni efekt ekonomiczny. Z upływem lat rosnący.

U. Ch.: Miasto Góra to nie jedyne miejsce, w którym chcielibyście Państwo zainwestować.

Prezes Rychlicki: Góra oczywiście nie jest jedynym miejscem, w którym, nie tyle chcielibyśmy, ale będziemy inwestować. Podobne inwestycje związane z ciepłownictwem prowadzimy w Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie) oraz w Nowym Dworze Mazowieckim (woj. mazowieckie).
Nasz rynek docelowy na którym chcemy działać to ciepłownie w małych i średnich miastach, gdzie nasza oferta produkcji zielonej energii cieplnej z odpadów połączona z zagospodarowaniem energetycznym odpadów jest bardzo atrakcyjna.

U.CH.: Dziękując Panu za rozmowę, zakończę ją chińskim przysłowiem:
Jeśli myślisz rok naprzód - sadź ryż
Jeśli myślisz 10 lat naprzód - sadź drzewo
Jeśli myślisz 100 lat naprzód - ucz ludzi.

Powyższa, miała za zadanie to ostatnie.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Kontakt

Jeśli chcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami, napisz.

Polubili nas

Polecamy

xvy
Osieczn24
Sunday the 19th. . Hostgator coupon - All rights reserved.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Czytaj więcej....

Akceptuj pliki Cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information