Dziś jest r. Imieniny obchodzą

Polityka prywatności

1. Polityka prywatności obowiązuje na stronie szczot.info.

2. Polityka Prywatności naszego Serwisu ma wyłącznie charakter informacyjny. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest czytelne poinformowanie Użytkownika Serwisu, jakie dane na jego temat są zbierane i w jaki sposób mogą być wykorzystywane. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności swoich klientów i innych osób odwiedzających nasz Serwis.

3. W ramach działania naszego Serwisu Internetowego używamy plików cookies (plików tekstowych zapisywanych na dysku Użytkownika) do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań Użytkownika, emisji reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów Serwisu. 

4. Pliki cookies pozwalają stwierdzić, które informacje na naszej stronie są dla Państwa ciekawe. Dzięki nim wiemy, jaka grupa Użytkowników odwiedza naszą stronę. Mogą Państwo kontrolować cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednak wszelkie zmiany w tych ustawieniach mogą wpłynąć na funkcjonalność naszego Serwisu.

Regulamin dla dziennikarzy obywatelskich

Uznając, że wierność prawdzie oraz uszanowanie zasad moralnych jest podstawowym prawem i obowiązkiem dziennikarza został stworzony regulamin, który określa zasady korzystania z serwisu stworzonego przez i dla dziennikarzy obywatelskich.

Wierzymy, że dziennikarz obywatelski wolny od nacisków finansowych i czasowych potrafi dochować wierności tym zasadom. Wierzymy również, że odwaga cywilna nie jest przeżytkiem, a dziennikarz ma odwagę podpisywać się pod swoimi tekstami własnym imieniem i nazwiskiem.

Niniejszy regulamin jest zbiorem zasad, które twórcy serwisu uznają za ważne i istotne dla właściwego jego funkcjonowania oraz dla samych siebie. Jeżeli Ty również uznajesz poniższe zasady za słuszne, to znaczy, że znalazłeś miejsce dla siebie.

I. WSTĘP

1. Serwis szczot.info zwany dalej Serwisem jest prywatną inicjatywą.

2. Serwis jest projektem niekomercyjnym, nie jest finansowany przez korporacje medialne, związki zawodowe, partie polityczne, ani związki wyznaniowe.

II. OGÓLNE

Użyte w regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Redakcja – zespół autorów odpowiedzialnych za publikację artykułów w Serwisie

Moderator – osoba sprawdzająca tekst przed jego publikacją w Serwisie

Użytkownik portalu – Czytelnik materiałów opublikowanych w Serwisie

Użytkownik zarejestrowany – Czytelnik, bądź Autor, który założył konto w Serwisie

Rejestracja użytkownika – założenie konta użytkownika zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie

Publikacja – umieszczenie materiału na łamach Serwisu

Licencja – Licencja na której Autor publikuje swoje artykuły w Serwisie

Komentarz – krótka wypowiedź pod artykułem sygnowana nazwiskiem, bądź pseudonimem

Każdy publikujący w Serwisie Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów ustawy „Prawo prasowe” oraz zapisów Dziennikarskiego Kodeksu Obyczajowego.

2. Każdy publikujący Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie napisane przez siebie materiały opublikowane w Serwisie.  Zapis ten dotyczy zarówno opublikowanych artykułów jak i komentarzy.

III. UŻYTKOWNICY

Użytkownikiem jest każdy czytelnik Serwisu

2. Użytkownikiem zarejestrowanym jest osoba, która dokonała rejestracji w Serwisie.

3. Użytkownikowi  zarejestrowanemu przysługuje prawo do:

· Publikacji tekstów w serwisie

· Zamieszczania komentarzy do opublikowanych tekstów

4. Złamanie zasad regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczne z pozbawieniem go wszystkich przysługujących mu praw,  łącznie z usunięciem konta.

5. Decyzję o pozbawieniu Użytkownika praw podejmuje redakcja.

IV. PUBLIKACJA

1. W celu opublikowania materiału w Serwisie Użytkownik wysyła tekst do redakcji.

2. Redakcja może dokonać zmian w tekście oraz zasugerować Użytkownikowi dokonania zmian oraz uzupełnienia tekstu (proces moderacji).

3. Materiał z uwagami i sugestiami redakcji odsyłany jest do Użytkownika.

4. Użytkownik może uwzględnić uwagi redakcji i odesłać materiał wraz z poprawkami do redakcji lub zrezygnować z publikacji materiału.

5. Ostateczną decyzję o publikacji tekstu podejmuje Użytkownik.

6. Serwis nie publikuje materiałów bez zgody i akceptacji Użytkownika.

7. Zabronione jest przekazywanie do publikacji, materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym z dobrymi obyczajami, lub naruszające prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste.

V. KOMENTARZE

1. Prawo do zamieszczania komentarzy do publikowanych w Serwisie materiałów, przysługuje wszystkim Użytkownikom.

2. Publikacja komentarza odbywa się poprzez wpisanie w odpowiednie pola formularza treści komentarza oraz pseudonimu użytkownika.

3. Wszystkie zamieszczone komentarze, podobnie jak publikowane artykuły, podlegają regulacjom prawnym zawartym w ustawie „Prawo prasowe”.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za treść publikowanych w Serwisie komentarzy.

5. Komentarze nie podlegają moderacji.

6. Redakcja ma prawo do usunięcia komentarza Użytkownika w przypadku, gdy treść komentarza narusza zasady prawa, kodeksu obyczajowego lub narusza dobra osobiste innych Użytkowników.

VI. LICENCJE

Publikacja artykułów w serwisie może się odbywać na licencji: wszelkie prawa zastrzeżone.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI AUTORÓW

1. Wszyscy Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania ustawy „Prawo prasowe”.

2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zapisów Kodeksu Etyki Dziennikarskiej.

3. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do swobodnego wyrażania myśli, zgodnie z ustawowymi zapisami prawa polskiego.

4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji redakcji.

5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłaszania wniosków i propozycji zmian do funkcjonowania Serwisu do redakcji.

6. Użytkownik ma prawo do korzystania z przywilejów nadawanych przez Operatora.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się prawo krajowe.

2. W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między redakcją a Użytkownikiem przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna.

3. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby redakcji Serwisu.

Umowa licencyjna

1. Użytkownik, wysyłając materiał do publikacji w Serwisie, udziela (administratorom serwisu) tym samym licencji na udostępnianie wysłanego utworu (tylko i wyłącznie) na łamach serwisu www.szczot.info. Autor ma prawo do swobodnego udzielania licencji innym podmiotom, według własnego uznania.

2. Redakcja Serwisu nie ma prawa do udzielania sublicencji innym podmiotom.

3. Licencja zostaje udzielona w momencie przekazania utworu do serwisu, oddzielnie dla każdego wysłanego utworu.

4. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.

5. Licencja ma charakter niewyłączny.

6. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony.

7. Użytkownik może udzielać dalszych licencji do korzystania z utworu objętego licencją udzieloną serwisowi również innym podmiotom.

8. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Serwisu materiałów, za których publikację w Serwisie otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

9. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do Serwisu wyłącznie utwory, które nie naruszają dobrych obyczajów ani praw osób trzecich, w szczególności ich praw autorskich lub dóbr osobistych.

Autorzy serwisu nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i materiały umieszczane przez autorów publikacji.

 Kontakt z administratorem serwisu pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Regulamin powiadamiania sms

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania ze świadczonych na rzecz Użytkownika usług w ramach systemu informatycznego System Powiadomienia Szczot.info (zwanych dalej "Usługą").

2. Każda osoba będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM, która poprzez rejestrację w systemie informatycznym System Powiadomienia SMS Szczot.info wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS o treści ustalonej przez Usługodawcę jest odbiorcą Usługi (zwana dalej "Użytkownikiem").

3. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

4. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS są wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się w systemie informatycznym System Powiadamiania SMS Szczot.info.

5. Usługodawca zobowiązuje się każdemu zarejestrowanemu w systemie informatycznym Powiadomienia SMS przesyłać wyselekcjonowane przez siebie treści dotyczące następujących zagadnień:

  • Alarmy i zagrożenia - wysyłane są w przypadku wprowadzenia przez odpowiednie, uprawnione do tego władze, stanów alarmowych i stanów zagrożenia.
  • Wydarzenia kulturalne i sportowe
  • Inne komunikaty - treści dotyczące danej miejscowości i ich mieszkańców

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego i szkody tym spowodowane,
  • problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej Usługodawcy lub operatorów telefonii komórkowej (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy,

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Usługodawcy terminowe świadczenie Usługi,

10. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika.

Regulamin świadczenia usługi dla Użytkowników systemu powiadomienia SMS obowiązuje od dnia 01.09.2013 r.

Regulamin newsletter

1.Bezpłatny Newsletter wysyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail użytkownika, informacje w postaci listu elektronicznego.

2.Usługa Newslettera dostępna na stronie portalu szczot.info jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu.

3.Korzystanie z usługi Newslettera oznacza akceptację regulaminu.

4.Aby zapisać się do Newslettera wpisać aktywny adres e-mail w formularzu subskrypcji.

5.Rozpoczęcie subskrypcji Newslettera wymaga potwierdzenia i aktywacji konta subskrybenta poprzez klknięcie w link aktywacyjny, który jest wysłany automatycznie na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. W tym momencie użytkownik staje się Subskrybentem Newslettera.

6.Informacje przesłane za pomocą Newslettera dotyczą głównie aktualności portalu i nowo opublikowanych artykułów. Za pomocą Newslettera mogą otrzymać Państwo informacje handlowe oraz oferty marketingowo - reklamowe.

7.Usługi Newslettera są świadczone w oparciu o definicje zawarte w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

8. Akceptując Regulamin Newslettera użytkownik wyraża zgodę:

1.na przetwarzanie podanych danych osobowych, i wykorzystywanie ich w celach marketingowych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz 833) związanych z świadczoną przez portal usługą newslettera.

2.na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną przez portal usługą newslettera

9. Adres e-mail podany przez użytkownika dla celów subskrypcji Newslettera, nie będzie w żadnym przypadku udostępniany podmiotom trzecim.

10. Każdy użytkownik Newslettera w dowolnym momencie może zrezygnować z jego otrzymywania, wpisując podany wcześniej adres e-mail a następnie klikając ikonę Rezygnuję.

11.Wydawca portalu zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu usługi Newslettera w dowolnym momencie.

12. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z usługi Newslettera w sposób określony w zmienionym regulaminie, w dowolnym momencie może zrezygnować z subskrypcji.

13.Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem uruchomienia usługi Newslettera.

Kontakt

Jeśli chcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami, napisz.

Polubili nas

Polecamy

Saturday the 23rd. . Hostgator coupon - All rights reserved.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Czytaj więcej....

Akceptuj pliki Cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information