Dziś jest r. Imieniny obchodzą

Aktualności

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE

A-przetargWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

 

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (zespołu pałacowo – parkowo - folwarcznego), położonej w Zbarzewie,

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

Przeznaczone do zbycia działki zapisane są w księdze wieczystej nr PO1L/00030117/2

 

2. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości oraz powierzchnia nieruchomości:

Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości:

1.działka nr 236 o powierzchni 1,3500 ha,

2.działka nr 238 o powierzchni 0,1200 ha,

3.działka nr 244/1 o powierzchni 1,3200 ha,

4.działka nr 244/5 o powierzchni 1,7265 ha,

5.Działka nr 236 stanowi część parku zespołu pałacowo – parkowo - folwarcznego, aktualnie porośniętego zaniedbanymi drzewami ozdobnymi z gatunku: lipy, klonu, dębu, kasztanowca oraz samosiewem nieużytkowych drzew i krzewów

6.Działka nr 238 stanowi staw w parku zespołu pałacowo – parkowo – folwarcznego,

7.Działka nr 244/1 zabudowana pałacem niewykorzystywanym aktualnie na żadne cele, w części stanowi część parku zespołu pałacowo – parkowo - folwarcznego, aktualnie porośniętego zaniedbanymi drzewami ozdobnymi z gatunku: lipy, klonu, dębu, kasztanowca oraz samosiewem nieużytkowych drzew i krzewów,

8.Działka nr 244/5 zabudowana obiektami folwarku tj. budynkiem magazynu I, budynkiem spichlerza, budynkiem magazynu II, budynkiem chlewni, budynkiem obory I, budynkiem obory II, budynkiem stodoły, budynkiem chlewni pracowniczej. Na działce znajduje się staw.

 

3. Cena wywoławcza:

cena wywoławcza nieruchomości wynosi 840.000,00 zł.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT – zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r.  podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U z 2016r. poz. 710 ze zmianami)

Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Od wylicytowanej ceny udzielona zostanie bonifikata w wysokości 50% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami),

 

4. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 14 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29. 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – informację z CEiDG. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec, do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2016r. poz. 1061 ze zmianami).

 

5. Wysokość wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 10 listopada  2017 r.  godz. 14.00  na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice 39 8661 0009 2001 0000 1209 0006. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

2.przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu uzgodnionego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków programu użytkowego dla obiektów będących przedmiotem zbycia wraz z harmonogramem prac remontowych i konserwatorskich.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

 

 6. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

1.Pełne ogłoszenie o przetargu podane zostało do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice (Włoszakowice ul. Kurpińskiego 29) i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszakowice (www.bip.wloszakowice.pl) zakładka „Dokumenty i informacje/Komunikaty i ogłoszenia”.

2.Informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń sołectwa Zbarzewo i stronie internetowej Gminy Włoszakowice (www.wloszakowice.pl).

 

7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy  Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29,  64 – 140 Włoszakowice, biuro nr 117,  lub pod numerem  telefonu: 65 52  52 991, 65 52 52 992.

                                                                                                             

Wójt

mgr Stanisław Waligóra

 

Źródło: U.Chudak

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Kontakt

Jeśli chcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami, napisz.

Polubili nas

Polecamy

Monday the 24th. . Hostgator coupon - All rights reserved.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce Czytaj więcej....

Akceptuj pliki Cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information